Winkelmand inhoud laden...
Winkelmand Afrekenen
Subtotaal:

Algemene Voorwaarden

Versie 0.1 – deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-08-2017

1. BaklijstenGigant: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. BaklijstenGigant is gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder dossiernummer 02324543.

2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met BaklijstenGigant.

3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Website van BaklijstenGigant: de website van BaklijstenGigant. Onder meer te bereiken via www.baklijstengigant.nl.

5. Producten: de meest omvattende definitie van een goed. Hieronder valt in ieder geval te verstaan: goederen die BaklijstenGigant levert.

6. Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door BaklijstenGigant georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij BaklijstenGigant en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

7. Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan BaklijstenGigant en het aankoopbedrag terug te krijgen.

BaklijstenGigant
Hoge Rijndijk 108
2313 KM Leiden
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)71 532 61 66
E-mail: info@baklijstengigant.nl
Website: www.bakljstengigant.nl

KvK-nummer: 65 19 21 84
BTW-identificatie nummer: NL 2082.85.982.B01
Bank: NL47 INGB 00 07 99 67 27

1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten (op afstand) van BaklijstenGigant die strekken tot de verkoop van Producten.

3. De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met BaklijstenGigant.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van BaklijstenGigant op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BaklijstenGigant kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. BaklijstenGigant is niet
aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

1. Bij de op de website van BaklijstenGigant aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.

2. De op de website van BaklijstenGigant aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat BaklijstenGigant op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

4. BaklijstenGigant verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.

5. Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de klant.

1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door BaklijstenGigant uitgevaardigd aanbod aanvaard en BaklijstenGigant het tot stand komen van een overeenkomst heeft bevestigd.

2. Een overeenkomst komt ook tot stand indien BaklijstenGigant aanvangt met de levering van producten aan de klant nadat een klant een bestelling heeft geplaatst via de website van BaklijstenGigant.

3. Het staat BaklijstenGigant altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al een betaling heeft verricht aan BaklijstenGigant zal BaklijstenGigant dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de klant.

1. Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal BaklijstenGigant de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.

2. Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen BaklijstenGigant en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door BaklijstenGigant.

3. Indien BaklijstenGigant niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.

1. Een consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen de tijd, om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan BaklijstenGigant retour te zenden.

2. BaklijstenGigant zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de consument.

3. Indien een consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de consument.

4. De consument dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

5. Beschadigde producten zullen nimmer worden teruggenomen door BaklijstenGigant.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die naar persoonlijke voorkeur van de consument vervaardigd worden. Een consument kan zijn herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde product onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

1. De klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan BaklijstenGigant te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

2. Voor door BaklijstenGigant geleverde producten geldt een per product vastgestelde garantietermijn.

3. Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door BaklijstenGigant wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

4. De klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.

1. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden.

2. In geval van niet tijdige betaling is BaklijstenGigant bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

3. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan BaklijstenGigant gemeld te worden, waarna BaklijstenGigant het bedrag zal corrigeren.

4. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

1. De door BaklijstenGigant geleverde producten blijven eigendom van BaklijstenGigant tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met BaklijstenGigant gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De klant mag producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

2. Ingeval BaklijstenGigant een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BaklijstenGigant vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De inhoud van de website van BaklijstenGigant, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van BaklijstenGigant en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van BaklijstenGigant.

1. BaklijstenGigant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. BaklijstenGigant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als BaklijstenGigant gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

1. Indien BaklijstenGigant aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van BaklijstenGigant beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.

2. BaklijstenGigant is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

    • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
    • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BaklijstenGigant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BaklijstenGigant toegerekend kunnen worden.
    • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

3. BaklijstenGigant sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door BaklijstenGigant geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van BaklijstenGigant, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

4. BaklijstenGigant is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BaklijstenGigant partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het koopverdrag van Wenen wordt uitgesloten.

2. De klant dient klachten over de door BaklijstenGigant geleverde producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij BaklijstenGigant in te dienen.

3. Nadat een klacht door een klant bij BaklijstenGigant is ingediend, tracht BaklijstenGigant binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht BaklijstenGigant niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren, zal BaklijstenGigant een nadere termijn aangeven over wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

4. De klant en BaklijstenGigant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

5. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in Groningen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen BaklijstenGigant en de klant.